Soạn bài Tuổi nhỏ chí lớn (lớp 2)

Thứ tư , 29/03/2017, 08:35 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 2 SOẠN BÀI TUỔI NHỎ CHÍ LỚN

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Giặc nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

Gợi ý:

Giặc nguyên giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Đọc đoạn 1, 2 câu chuyện Bóp nát quả cam, thay nhau hỏi và trả lời:

a) - Hỏi: Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta để làm gì?

- Trả lời: ..................

b) - Hỏi: Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm gì?

Gợi ý:

a) - Giặc Nguyên cho sứ thần sang nước ta giả vờ mượn đường để xâm chiếm.

b) - Trần Quốc Toản xin gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”. 

 

2. Đọc đoạn 3, 4 câu chuyện Bóp nát quả cam, thay nhau hỏi và trả lời:

a) - Hỏi: Vì sao Vua tha tội và ban cho Quốc Toản cam quý?

b) - Hỏi: Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

Gợi ý:

a) Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì thấy Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

b) Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị vua xem như trẻ con, lòng đang ấm ức, thêm phần nghĩ đến quân giặc mà sôi gan, tức giận.

 

3. Thảo luận, tìm từ chỉ phẩm chất của nhân dân Việt Nam trong các từ sau:

Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

Gợi ý:

Anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

 

4. Viết vào vở các từ tìm được ở hoạt động 3. Đặt một câu với một từ tìm được.

Gợi ý:

Đặt câu:

- Trần Hưng Đạo là một vị anh hùng dân tộc.

- Bé Na rất thông minh.

- Các chú bộ đội tỏ rõ sự gan dạ của mình khi xông pha nơi chiến trường.

- Bạn Nam rất cần cù trong học tập.

- Kiến là loài vật sông đoàn kết.

- Anh Kim Đồng đã anh dũng hi sinh khi làm liên lạc.

tuoi nho chi lon