Tuần 30: Luyện từ và câu (Câu cảm)

Thứ ba , 11/10/2016, 20:57 GMT+7
     

TUẦN 30: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 1: CÂU CẢM

 

Câu 1: Chuyển các câu sau thành câu cảm:

a. Con mèo này bắt chuột giỏi

b. Trời rét

c. Bạn Ngân chăm chỉ

d. Bạn Giang học giỏi

Gợi ý: Dựa vào phần ghi nhớ ở bài học và mẫu gợi ý, em chuyển các câu đã cho thành câu cảm như sau:

a. - Con mèo này bắt chuột giỏi quá!

- Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b. - Chà trời rét thật!

- Ôi, trời rét quá!

c. - Bạn Ngân chăm chỉ quá!

- Bạn Ngân chăm chỉ thật!

d. - Chà, bạn Giang học giỏi thật!

 

Câu 2: Đặt câu cảm cho các tình huống đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 121)

Gợi ý: Em đặt như sau:

a. - Cậu thật là tuyệt!

- Cậu giỏi quá!

- Trời, cậu siêu thật!

b. - Trời, mình không ngờ cậu còn nhớ đến với mình trong ngày hôm nay!

- Trời, quý hóa quá!

- Cậu đếỉi với mình thế này, thật là quý!

 

Cậu 3: Những câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì?

a. Ôi, bạn Nam đến kìa!

b. Ồ, bạn Nam thông minh quá!

c. Trời thật là kinh khủng!

Gợi ý: Những câu trên bộc lộ những cảm xúc!

a. Mừng rỡ, cảm động

b. Thán phục

c. Kinh khiếp, ghê sợ. 

luyện từ và câu lớp 4 bài câu cảm tuần 30 tuần 30 câu cảm