Soạn bài Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2a (năm học 2003 - 2004)

Thứ ba , 18/10/2016, 12:12 GMT+7
     

SOẠN BÀI DANH SÁCH HỌC SINH TỔ 1. LỚP 2A

(NĂM HỌC 2003-2004)

 

A. KĨ NĂNG ĐỌC

1. Luyện đọc

Phát âm đúng và chuẩn xác những tiếng, từ sau: “ngày sinh, Vân Anh, Quang Trung, Trường Chinh, Tràng Thi, Vũ, Huy, Hàng Trống, Hội Vũ, Ích, Can, Khuyên, Quán Sứ.

2. Hướng dẫn đọc

Đây là kiểu bài hoàn toàn khác với các kiểu bài văn bản “thơ” hoặc “văn xuôi”, do vậy cách đọc cũng hoàn toàn khác. Bài đọc là một bản danh sách học sinh, gồm 5 cột. Bắt đầu từ cột “số thứ tự” cho đến cột “nơi ở”. Đọc từ trái sang phải, hết dòng thứ nhất mới chuyển sang dòng thứ hai. Cứ như thế cho đến hết bản danh sách. Mỗi dòng đọc có 5 cột, qua mỗi cột phải có nghỉ hơi, rành mạch, rõ ràng. Không được đọc nhanh quá. Đối với cột “sô thứ tự”, em chỉ đọc như sau: Một. Hai. Ba. Bốn.

- Cột ngày sinh: nếu sinh từ ngày 1 đến ngày 10 thì phải thêm vào trước các sô" ấy tiếng “mồng” hoặc “mùng”, trước con sô" tháng sinh thì phải thêm tiếng “tháng”, trước con sô" năm sinh thì phải thêm tiếng “năm” để đọc.

- Cột “nơi ở”, trước các con số 5, 43, 9 v.v... phải thêm tiếng “số” để đọc.

 

B. HƯỚNG DẪN TÌM HlỂU BÀI

1. Giải nghĩa từ ngữ khó

- “mồng” hoặc “mùng”: là từ dùng đi liền với những ngày từ 1 đến 10. Ví dụ: mồng (mùng) 1, mồng 5, mồng 10.

- “lăm”: là từ dùng để thay con số 5 sau sô" hàng chục.

Ví dụ: 15 (mười lăm), 25 (hai lăm hoặc hai mươi lăm)...

2. Tìm hiểu bài

* Câu hỏi 1: Bản danh sách gồm những cột nào?

- Gợi ý: Bản danh sách gồm ............. cột. Cột thứ nhất có tên: ...................”, cột thứ hai có tên “.......................”, cột thứ ba có tên: “...........................”, cột thứ tư có tên: “...................”, cột thứ năm có tên: “..........................”.

* Câu hỏi 2: Đọc bản danh sách theo hàng ngang.

- Gợi ý: Xem phần hướng dẫn đọc toàn bài ở trên. Thứ tự đọc danh sách từng bạn học sinh từ trái sang phải. Hết hàng ngang “Một” đến hàng ngang “Hai” cứ như thế cho đến hết.

* Câu hỏi 3: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

- Gợi ý: Nhìn vào bản danh sách tên học sinh em sè thấy bản danh sách học sinh được sắp theo thứ tự A, B, C ................... (theo thứ tự bảng chữ cái). Vì em thấy tất cả các chữ cái đầu của tên 10 học sinh sắp xếp đúng theo thứ tự bảng chữ cái. Cụ thể là: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K.

* Câu hỏi 4: sắp xếp tên các bạn trong tổ của em dựa theo thứ tự bảng chữ cái.

- Gợi ý:

+ Bước 1: Em xem tổ của mình có bao nhiêu bạn rồi ghi vào giấy nháp.

+ Bước 2: Tìm xem có mấy bạn trùng tên.

+ Bước 3: Những bạn trùng tên thì em xem chữ cái đầu dùng để ghi “Họ” của các bạn ấy. Chữ cái nào có số thứ tự đứng trước thì ghi tên bạn đó lên trước. Ví dụ: Nguyễn Văn A, Châu Văn An, Bùi Văn An thì ghi như sau:

1. Bùi Văn An

2. Châu Văn An

3. Nguyễn Văn An

Trường hợp tên các bạn trùng âm đầu, trùng vần chỉ khác thanh thì em phải căn cứ theo thứ tự các thanh để xếp. Ví dụ: Họa, Hóa, Hòa, Hoa... thì phải xếp như sau: Hoa, Hòa, Hóa, Họa...

+ Bước 4: Tiến hành xếp tên các bạn trong tổ theo thứ tự bảng chữ cái.