• Tuần 31: Thêm trạng ngữ cho câu

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi trong sách tiếng việt lớp 4 tuần 31 phần luyện từ và câu Thêm trạng...
  • Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu

    Câu (1): Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang. Các trạng ngữ có...