Toán Lớp 4: Soạn Bài và Giải Bài Tập

Thứ sáu , 21/04/2017, 11:18 GMT+7
     

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ

Bài 4: Các số có sáu chữ số

Bài 5: Triệu, chục triệu, trăm triệu

Bài 6: Hàng và lớp

Bài 7: Luyện tập

Bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Bài 9: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Bài 10: Yến, tạ, tấn

Bài 11: Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 12: Giây, thế kỉ

Bài 13: Tìm số trung bình cộng

Bài 14: Biểu đồ tranh

Bài 15: Biểu đồ cột

Bài 16: Em ôn lại những gì đã học

Bài 17: Phép cộng, phép trừ

Bài 18: Luyện tập

Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng

Bài 21: Luyện tập

Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 23: Em ôn lại những gì đã học

Bài 24: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 25: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 26: Hai đường thẳng song song

Bài 27: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài 28: Vẽ hai đường thẳng song song 

Bài 29: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông

Bài 30: Luyện tập

Bài 31: Em đã học được những gì? 

Bài 32: Nhân với số có một chữ số

Bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân. Nhân với 10, 100, 1000, ... chia cho 10, 100, 1000

Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Bài 35: Đề-xi-mét vuông

Bài 36: Mét vuông

Bài 37: Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu...

Bài 38: Em ôn lại nhân một số với một tổng (hiệu)

Bài 39: Nhân với số có hai chữ số

Bài 40: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 41: Nhân với số có ba chữ số 

Bài 42: Em ôn lại những gì đã học

Bài 43: Chia một tổng cho một số

Bài 44: Chia cho số có một chữ số 

Bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số

Bài 46: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 

Bài 47: Chia cho số có hai chữ số

Bài 48: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài 49: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài 50: Thương có chữ số 0

Bài 51: Chia cho số có ba chữ số

Bài 52: Luyện tập

Bài 53: Em ôn lại những gì đã học

Bài 54: Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Bài 55: Luyện tập

Bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

Bài 57: Em ôn lại những gì đã học

Bài 58: Em đã học được những gì?

Bài 59: Ki-lô-mét vuông 

Bài 60: Hình bình hành

Bài 61: Diện tích hình bình hành 

Bài 62: Phân số... 

Bài 63: Phân số và phép chia số tự nhiên 

Bài 64: Luyện tập 

Bài 65: Phân số bằng nhau  

Bài 66: Rút gọn phân số

Bài 67: Quy đồng mẫu số các phân số 

Bài 68: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Bài 69: Luyện tập

Bài 70: So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 71: So sánh hai phân số khác mẫu số 

Bài 72: Em ôn lại những gì đã học

Bài 73: Phép cộng phân số

Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp theo) 

Bài 75: Phép trừ phân số 

Bài 76: Phép trừ phân số (tiếp theo) 

Bài 77: Em ôn lại những gì đã học 

Bài 78: Phép nhân phân số 

Bài 79: Luyện tập

Bài 80: Tìm phân số của một số

Bài 81: Phép chia phân số

Bài 82: Luyện tập

Bài 83: Em ôn lại những gì đã học

Bài 84: Em ôn lại những gì đã học 

Bài 85: Em đã học được những gì?

Bài 86: Hình thoi   

Bài 87: Diện tích hình thoi

Bài 88: Em ôn lại những gì đã học 

Bài 89: Giới thiệu về tỉ số

Bài 90: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Bài 92: Em ôn lại những gì đã học (tiếp theo)

Bài 93: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 94: Em ôn lại những gì đã học 

Bài 95: Em ôn lại những gì đã học (tiếp theo)

Bài 96: Tỉ lệ bản đồ 

Bài 97: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Bài 98: Thực hành

Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên

Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 

Bài 101: Ôn tập về biểu đồ

Bài 102: Ôn tập về phân số

Bài 103: Ôn tập, về các phép tính với phân số

Bài 104: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 105: Ôn tập về đại lượng

Bài 106: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 107: Ôn tập về hình học

Bài 108: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Bài 109: Ôn tập về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 110: Ôn tập về tìm hai số biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó     

Bài 111: Em ôn lại những gì đã học.   

Bài 112: Em đã học được những gì? 

 
toan lop 4