Bài 69: Luyện tập (toán lớp 4)

Thứ sáu , 28/04/2017, 21:50 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 69 LUYỆN TẬP

A. Hoạt động thực hành

1. Quy đồng mẫu số hai phân số:

Gợi ý:

 

2. a) Hãy viết 2/7 và 5 thành hai phân số đều có mẫu số là 7.

b) Hãy viết 4 và ¾  thành hai phân số đều có mẫu số là 4.

Gợi ý:

 

3. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

Gợi ý:

 

B. Hoạt động ứng dụng

1. Em hãy viết hai phân số bất kì, tìm mẫu số chung và quy đồng mẫu số hai phân số đó.

Gợi ý:

Quy đồng mẫu số hai phân số 4/7 và 9/28.

toan lop 4 bai 69 bai 69 luyen tap