Toán Lớp 5: Soạn Bài và Giải Bài Tập

Thứ sáu , 21/04/2017, 16:09 GMT+7
     

Bài 1. Ôn tập về phân số

Bài 2. Ôn tập về so sánh hai phân số

Bài 3. Phân số thập phân

Bài 4. Ôn tập các phép tính với phân số

Bài 5. Hỗn số

Bài 6. Hỗn số (tiếp theo)

Bài 7. Em ôn lại những gì đã học

Bài 8. Em ôn lại những gì đã học

Bài 9. Ôn tập về giải toán

Bài 10. Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận

Bài 11. Ôn tập và bổ sung vể giải bài toán tỉ lệ nghịch

Bài 12. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 13. Bảng đơn vị đo khối lưộng

Bài 14. Để-ca-mét vuông. Héc-tô-méc vuông

Bài 15. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 16. Héc-ta

Bài 17. Em ôn lại những gì đã học

Bài 18. Em ôn lại những gì đã học

Bài 19. Khái niệm số thập phân

Bài 20. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Bài 21. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Bài 22. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Bài 23. Số thập phân bằng nhau

Bài 24. So sánh hai số thập phân

Bài 25. Em ôn lại những gì đã học

Bài 26. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bài 27. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Bài 28. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Bài 29. Em đã học được những gì?

Bài 30. Cộng hai số thập phân

Bài 31. Tổng nhiều số thập phân

Bài 32. Trừ hai số thập phân

Bài 33. Em ôn lại những gì đã học

Bài 34. Nhân một số thập phân vối một số tự nhiên

Bài 35. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Bài 36. Em ôn lại những gì đã học

Bài 37. Nhân một số thập phân vói một số thập phân

Bài 38. Em ôn lại những gì đã học

Bài 39. Em ôn lại những gi đã học

Bài 40. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 41. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Bài 42. Em ôn lại những gì đã học

Bài 43. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 44. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 45. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 46. Em ôn lại những gì đã học

Bài 47. Em ôn lại những gì đã học

Bài 48. Tỉ số phần trăm

Bài 49. Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 50. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Bài 51. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Bài 52. Em ôn lại những gì đã học

Bài 53. Em ôn lại những gí đã học

Bài 54. Sử dụng máy tính bỏ túi

Bài 55. Hình tam giác

Bài 56. Diện tích hình tam giác

Bài 57. Em đã học được những gì?

Bài 58. Hình thang

Bài 59. Diện tích hình thang

Bái 60. Em ôn lại những gì đã học...

Bài 61. Hình tròn. Đường tròn

Bài 62. Chu vi hình tròn

Bái 63. Diện tích hình tròn

Bài 64. Em ôn lại những gì đã học

Bài 65. Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 66. Luyện tập về tính diện tích

Bài 67. Em ôn lại những gì đã học

Bái 68. Hình hộp chữ nhặt. Hình lập phương

Bài 69. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 70. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Bài 71. Em ôn lại những gì đã học

Bài 72. Thể tích của một hình

Bài 73. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 74. Mét khối

Bài 75. Em ôn lại những gì đã học

Bài 76. Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 77. Thể tích hình lập phương

Bài 78. Em ôn lại những gì đã học

Bài 79. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Bài 80. Em ôn lai những gì đã học

Bài 81. Em ôn lại những gì đã học

Bài 82. Em đã học được những gì?

Bài 83. Bảng đơn vi đo thời gian

Bài 84. Cộng số đo thời gian

Bài 85. Trừ số đo thời gian

Bài 86. Em ôn lại những gì đã hoc ?

Bài 87. Nhân số đo thời gian với một số

Bài 88. Chia số đo thời gian cho một số

Bài 89. Em ôn lại những gì đã học

Bài 90. Em ôn lại những gì đã học

Bài 91. Vận tốc

Bài 92. Quãng đường

Bài 93. Thời gian

Bài 94. Em ôn lại những gì đã học

Bài 95. Bài toán về chuyển động ngược chiều

Bài 96. Bài toán về chuyển động cùng chiều

Bài 97. Ôn tập về số tự nhiên

Bài 98. Ôn tập về phân số

Bài 99. Ôn tập về số thập phân.

Bài 100. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Bài 101. Ôn tập về đo diện tích

Bài 102. Ôn tập về đo thể tích

Bài-103. Ôn tập về đo thời gian

Bài 104. Ôn tập về phép cộng, phép trừ

Bài 105. Ôn tập về phép nhân, phép chia

Bài 106. Em ôn lại những gì đã học

Bài 107. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Bài 108. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Bài 109. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài 110. Em ôn lại những gì đã học

Bài 111. Ôn tập về giải toán

Bài 112. Em ôn lại những gì đã học

Bài 113. Em ôn lại những gì đã học

Bài 114. Em ôn lại những gì đã học

Bài 115. Ôn tập về biểu đồ

Bài 116. Em ôn lại những gì đã học

Bài 117. Em ôn lại những gì đã học

Bài 118. Em ôn lại những gì đã học

Bài 119. Em ôn lại những gì đã học

Bài 120. Em đã học được những gì?

toan lop 5 giai toan lop 5 bai tap toan lop 5