Bài 32: Nhân với số có một chữ số

Thứ ba , 25/04/2017, 23:01 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 32

GIẢI BÀI TẬP NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 

A. Hoạt động cơ bản

1. Đặt tính rồi tính:

    341321 X 2

    201417 x 3

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tính:

Gợi ý:

 

2. Đặt tính rồi tính:

    114051 x 5

    31206 x 7

    241306 x 4

Gợi ý:

 

 

3. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (SGK/4)

Gợi ý:

  m

 2

 3

 5

 6

 141305 x m

 282610

 423915

 706525

 847830

 

4. Tính:

a) 32145 + 423507 x 2

    843275 - 123568 x 5

b) 1207 x 8 + 24573

    609 x 9 –  4845

Gợi ý:

a) 32145 + 423507 x 2 = 32145 + 847014

                                  = 879159

   843275 - 123568 X 5 = 843275 - 617840

                                  = 225435

b) 1207 x 8 + 24573 = 9656 + 24573

                              = 34229

609 x 9 - 4845 = 5481 - 4845

                      = 636 

 

5. Giải bài toán:

Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp. Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải

Số truyện 8 xã vùng thấp được cấp là:

    830 x 8 = 6640 (quyển)

Số truyện 9 xã vùng cao được cấp là:

    920 x 9 = 8280 (quyển)

Số truyện huyện đó được cấp là:

    6640 + 8280 = 14920 (quyển)

                 Đáp số: 14920 quyển truyện.

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em lập bài toán sử dụng phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số rồi cùng bố, mẹ giải bài toán đó.

Gợi ý

toan lop 4 bai 32 nhan voi so co mot chu so