Bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân. Nhân với 10, 100, 1000 .... Chia cho 10, 100, 1000

Thứ ba , 25/04/2017, 23:21 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 33

GIẢI BÀI TẬP TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN. 

NHÂN VỚI 10, 100, 1000, ...

 CHIA CHO 10, 100, 1000, ...

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Đổi cách viết số”:

Hai bạn đố nhau viết số theo các cách, chẳng hạn:

- Một bạn viết 12 chục, bạn kia sẽ viết là 120.

- Một bạn viết 23 trăm, bạn kia viết 2300.

- Một bạn viết 491 nghìn, bạn kia viết 491000.

Đáp án:

Trò chơi:

- 75 chục -> 750

- 96 trăm -> 9600

- 236 nghìn -> 236000

- 205 chục nghìn -> 2050000

- 48 trăm nghìn —> 4800000 

 

2. a) Điền tiếp vào chỗ chấm trong bảng (theo mẫu) (SGK/6)

b) So sánh các giá trị của a x b và của b x a

c) Điền tiếp vào chỗ chấm:

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn......

Gợi ý:

a)

 a

 b

 a x b

 b x a

 3

 2 

 3 x 2 = 6

 2 x 3 = 6

 7

 9

 7 x 9 = 653

 9 x 7 = 63

 6

 10

 6 x 10 = 60

 10 x 6 = 60

b) a x b = b x a

c) Giá trị của a x b và của b x a luôn bằng nhau.

 

3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 25 x 2 = 2 x ...

b) 126 x 7 = 7 x ...

c) 4 x 481 = ... x 4

Gợi ý:

a) 25 x 2 = 2 x 25; 

b) 126 x 7 = 7 x 126; 

c) 4 x 481 = 481 x 4

 

4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

35 x 100 = ?

 35 x 100 = ... x 35

              = 1 trăm x ... = ... trăm = 3500

Ta cũng có 47 x 100 = ...

 123 x 100 = ...

Khi nhân một số với 100 ta chỉ việc viết thêm ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  35 x 1000 = ?

  35 x 1000 = ... x 35

  = ... x 35 = ... nghìn = ...

Ta cũng có 47 x 1000 = ...

  123 X 1000 = ...

 Khi nhân một số với 1000 ta chỉ việc viết thêm ... chữ số 0 bên phải số đó.

Gợi ý:

 35 x 100 = 100 x 35

              = 1 trăm x 35 = 35 trăm = 3500

•  Ta cũng có 47 x 100 = 4700

 123 x 100 = 12300

•  Khi nhân một số với 100 ta chỉ việc viết thêm 2 chữ số 0 vào bên phải số đó.

b) • 35 x 1000 = 1000 x 35

                     = 1 nghìn x 35 = 35 nghìn = 35000

• Ta cũng có: 47 x 1000 = 47000

                  123 x 1000 = 123000

 

•  Khi nhân một số với 1000 ta chỉ việc viết thêm 3 chữ số 0 vào bên phải số đó.

 

B. Hoạt động thực hành

1. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

Gợi ý: a -> e ; b -> g; c -> d

 

2. Tính nhẩm:

12 x 1000     234 x 10     29 x 100

307 x 1000     18 x 10     516 x 100

Đáp án:

Tính nhẩm:

12 x 1000 = 12000

234 x 10 = 2340

29 x 100 = 2900

307 x 1000 = 307000

18 x 10 = 180

516 x 100 = 51600

 

3. Tính nhẩm:

130 : 10       2300 : 100      21000 : 1000

1500 : 10     1500 : 100      203000 : 1000

Đáp án:

 

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = ...kg      1 tạ = ...kg      1 tấn = ...kg

12 yến = ...kg         5 tạ = ...kg     20 tấn = ...kg

b) 10kg = ... yến      100kg = ... tạ       1000kg = ... tấn      

20kg = ... yến          1200kg = ... tạ      3000kg = ... tấn

1050kg = ... yến       2000kg = ... tạ      24000kg = ... tấn

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Nhìn ảnh dưới, đặt bài toán rồi giải bài toán đó (SGK/10)

Gợi ý:

Có 300 túi bột giặt. Mỗi túi cân nặng 3kg. Hỏi 300 túi có bao nhiêu yến bột giặt?

Bài giải

300 túi bột giặt cân nặng là:

3 x 300 = 900 (kg)

900kg = 90 yến

              Đáp số: 90 yến bột giặt.

toan lop 4 bai 33