Bài 38: Em ôn lại nhân một số với một tổng (hiệu)

Thứ tư , 26/04/2017, 13:10 GMT+7
     

  TOÁN LỚP 4 BÀI 38

 EM ÔN LẠI NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG (HIỆU)

A. Hoạt động thực hành

1. Tính:

    107 x (30 + 5)

    571 x (40 - 7)

    326 x (20 + 7)

    456 x (20 - 6)

Gợi ý:

    107 x (30 + 5) = 107 x 30 + 107 x 5 = 3210 + 535 = 3745

    326 x (20 + 7)  = 326 x 20 + 326 x 7 = 6520 + 2282 = 8802

    571 x (40 - 7) = 571 x 40 - 571 x 7 = 22840 - 3997 = 18843 

 

    456 x (20 -6) = 456 X 20 - 456 x 6 = 9120 - 2736 = 6384

 

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

    5 x 27 x 2

    54 x 2 x 9 x 5

    246 x 62 + 246 x 38

    428 x 56 - 428 x 46

Gợi ý:

    5 x 27 x 2 = 5 x 2 x 27 = 10 x 27 = 270 

    54 x 2 x 9 x 5 = (54 x 9) x (2 x 5) = 486 x 10 = 4860 

    246 x 62 + 246 x 38 = 246 x (62 + 38) = 246 x 100 = 24600

 

    428 x 56 - 426 x 46 = 428 x (56 - 46) = 428 x 10 = 4280

 

3. Tính:

a) 306 x 11

    306 x 9

 

b) 268 x 31

    268 x 29

Gợi ý:

306 x 11 = 306 x (10 + 1) = 306 x 10 + 306 x 1 = 3060 + 306 = 3366

306 x 9 = 306 x (10 - 1) = 306 x 10 - 306 x 1 = 3060 - 306 = 2754 

268 x 29 = 268 x (20 + 9) = 268 x 20 + 268 x 9 = 5360 + 2412 = 7772

 

4. Giải bài toán:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 90m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Bài  giải

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

    90 X 2 = 180 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

    (180 + 90) x 2 = 540 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

    180 x 90 = 16200 (m2)

Đáp số:                 

Chu vi: 540m;

 

Diện tích: 16200m2

B. Hoạt động ứng dụng

Em cùng bố (mẹ) hoặc anh (chị) tính bằng nhiều cách, xem cách nào nhanh nhất: 2013 x 2 + 98 x 2013 = ?

Gợi ý:

2013 x 2 + 98 x 2013 = ?

* Cách 1: 2013 x 2 + 98 x 2013 = 2013 x (2 + 98)

           = 2013 x 100 = 201300

* Cách 2: 2013 x 2 + 98 x 2013 = 2013 x 2 + (90 + 8) x 2013

           = 2013 x 2 + 90 x 2013 + 8 x 2013 = 4026 + 181170 + 16104 = 201300

* Cách 1 nhanh nhất.

toan lop 4 bai 38