Bài 42: Em ôn lại những gì đã học (toán lớp 4)

Thứ tư , 26/04/2017, 20:33 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 42

GIẢI BÀI TẬP EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

A. Hoạt động thực hành

1. a) Em và bạn cùng tính:

    214 x 300;

    126 x 32;

    301 x 235

Gợi ý:

 

2. a) Em và bạn cùng tính:

    68 + 11 x 305;

    68 x 11 + 305;

    68 x 11 x 305

Gợi ý:

a) 68 + 11 x 305 = 68 + 3355 

                         = 3423

68 x 11 + 305 = 748 + 305

                     = 1053

68 x 11 x 305 = 748 x 305

                     = 228140

 

3. a) Em và bạn cùng tính bằng cách thuận tiện nhất:

    354 x 16 + 354 x 34;

    72 x 567 - 62 x 567

Gợi ý:

a) 354 x 16 + 354 x 34 = 354 x (16 + 34)

                                  = 354 x 50 = 17700

 

72 x 567 - 62 x 567 = (72 - 62) x 567

                             = 10 x 567 = 5670

 

4. a) Em đọc, bạn viết kết quả vào chỗ chấm:

    30kg = ... yến           200kg = ... tạ        1600kg = ... tạ

    4000kg = ... tấn        60 tạ = ... tấn       24000kg = ... tấn

    200cm2 = ... dm2      300dm2 = ...m2     3500cm2 = ...dm2

Gợi ý:

a) 30kg = 3 yến

    200kg = 2 tạ

    1600kg = 16 tạ

    4000kg = 4 tấn

    60 tạ = 6 tấn

    24000kg = 24 tấn

    200cm2 = 2dm2

    300dm2 = 3m2

    3500cm2 = 35dm2

 

5. Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b được tính theo công thức: S = a x b (a, b cùng một đơn vị đo)

a) Tính S trong hai trường hợp: a = 15cm và b = 7cm;

   a = 25m và b = 12m

b) Nếu gấp chiều dài lên hai lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên mấy lần?

Gợi ý:

a) • S = 15 x 7 = 105cm

• S = 25 x 12 = 300m2

b) Nếu gấp chiều dài lên hai lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên 2 lần.

 

6. Tính:

a) 316 x 252

   471 x 108

b) 284 x 304

   502 x 209

c) 36 x 23 + 7

   36 x (23 + 7)

Gợi ý:

 

7. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 407 x 22 + 8 x 407;

b) 678 x 96 - 678 x 86

Gợi ý:

 

 

8. Giải bài toán:

Cô giáo dự định thưởng cho 27 bạn học giỏi mỗi bạn 5 quyển vở. Nếu mỗi quyển vở giá 6500 đồng thì cô giáo phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số vở để làm phần thưởng?

Bài giải

Số vở cô giáo thưởng là:

    5 x 27 = 135 (quyển)

Số tiền cô giáo phải trả là:

    6500 x 135 = 877500 (đồng)

                    Đáp số: 877500 đồng

 

9. Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích hình vuông đó;

b) Tính diện tích hình vuông khi a = 32m.

Bài làm

a) S = a X a

b) Diện tích hình vuông là:

   32 x 32 = 1024 (m2)

               Đáp số: 1024m2

 

B. Hoạt động ứng dụng

- Em đố bố, mẹ: Cạnh của một thửa ruộng hình vuông gấp hai lần cạnh của một vườn rau hình vuông. Hỏi diện tích thửa ruộng gấp mây lần diện tích vườn rau?

Gợi ý:

Diện tích thửa ruộng gấp 4 lần diện tích vườn rau.

toan lop 4 bai 42