Bài 46: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Thứ tư , 26/04/2017, 22:22 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 46

GIẢI BÀI TẬP CHIA HAI SỐ

CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”:

a) Em viết một phép chia cho 10, 100, 1000, ...

Chẳng hạn 4500 : 100 = ? Em đố bạn nhẩm nhanh kết quả.

b) Nói với bạn cách nhẩm nhanh của em trong các phép chia trên.

Gợi ý:

a) 4500 : 100 = 45; 2700 : 10 = 270; 108000 : 1000 = 108 

b) Nội dung 2/54 

 

2. Tính:

a) 540 : 60;

b) 24000 : 2000

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tính:

a) 270 : 90

    2700 : 900

b) 15000 : 5000 

    150000 : 5000

Gợi ý:

 

2. Tìm x:

a) X x 30 = 23700;

b) X x 60 = 19200

Gợi ý:

a) X x 30 = 23700

   X = 23700 : 30

   X = 790

   

   X x 60 = 19200

   X = 19200 : 60

   X = 320

 

3. Giải bài toán:

Người ta dự định xếp 300 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Bài  giải

a) Số toa xe cần chở là: 300 : 20 = 15 (toa)

b) Số toa xe cần chở là: 300 : 30 = 10 (toa)

Đáp số:           

a) 15 toa;

b) 10 toa  

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Người ta cấy lúa ở một số thửa ruộng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi 3600m2 thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Gợi ý:

3600m2 thu hoạch được 1800kg thóc.

toan lop 4 bai 46 chia hai so co tan cung la cac chu so 0