Bài 47: Chia cho số có hai chữ số

Thứ tư , 26/04/2017, 22:33 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 47

GIẢI BÀI TẬP CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”:

a) Em viết một phép tính, chẳng hạn 3200 : 400 = ? Em đố bạn nhẩm nhanh kết quả.

b) Nói với bạn cách nhẩm nhanh của em trong các phép chia trên.

Gợi ý:

a) 3200 : 400 = 8 

b) Nội dung 2/54

 

2. Đặt tính rồi tính: 322 : 14 375 : 15

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

a) 425 : 17;

b) 646 : 19;

c) 147 : 21;

d) 300 : 25

Gợi ý:

 

2. Tính rồi viết (theo mẫu):

Gợi ý:

 

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu) (SGK/58)

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Gợi ý:

Mỗi phòng xếp được 16 bộ bàn ghế.

toan lop 4 bai 47 chia cho so co hai chu so