Bài 51: Chia cho số có ba chữ số

Thứ năm , 27/04/2017, 09:56 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 51

GIẢI BÀI TẬP CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Đặt tính rồi tính: 

a) 708 : 354

b) 6420 : 321

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

a) 1185 : 193

b) 6324 : 186

Gợi ý:

 

2. Tính rồi viết (theo mẫu):

Gợi ý:

 

3. Giải bài toán:

Người ta xếp 8750 quyển sách vào các giá sách. Nếu mỗi giá sách đều chứa 250 quyển sách thì cần có bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách đó?

Bài giải

Số giá sách cần có là: 8750 : 250 = 35 (giá)

                           Đáp số: 35 giá sách

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Đội sản xuất của một nông trường nhập về 567 bao ngô giống, mỗi bao có 30kg ngô. Người ta chia đều số ngô giống đó cho 378 gia đình để trồng ngô vào vụ tới. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu ki-lô-gam ngô giống?

Gợi ý:

Mỗi gia đình nhận được 45kg ngô giống.

toan lop 4 bai 51 chia cho so co ba chu so