Bài 55: Luyện tập (toán lớp 4)

Thứ năm , 27/04/2017, 13:40 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 55 LUYỆN TẬP

A. Hoạt động thực hành

1. Trong các số: 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355, em hãy viết vào vở:

a) Các số chẵn;

b) Các số lẻ;

c) Các số chia hết cho 5.

Gợi ý:

a) 4568; 66814; 2050; 3576; 900 

b) 3457; 2229; 2355

c) 2050; 900; 2355

 

2. Em hãy viết vào vở:

a) Bốn số có ba chữ số và chia hết cho 2;

b) Bốn số có bốn chữ số và chia hết cho 5.

Gợi ý:

a) 316; 508; 774; 998

b) 2015; 4370; 6800; 9035

 

3. Trong các số: 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324, em hãy viết vào vở:

a) Các số chia hết cho 2;

b) Các số chia hết cho 5;

c) Các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Gợi ý:

a) 480; 296; 2000; 9010; 324

b) 345; 480; 2000; 3995; 9010

c) 480; 2000; 9010 

 

4. Với các chữ số 8; 0; 5, em hãy viết vào vở:

a) Các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2;

b) Các số có ba chừ số khác nhau chia hết cho 5;

c) Các số có ba chữ số khác nhau, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Gợi ý:

a) 508; 580; 850;

b) 580; 805; 850;

c) 580; 850.

 

C Hoạt động ứng dụng

Em hãy đọc các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong các số từ 1 đến 100 cho mẹ nghe.

Gợi ý:

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100

toan lop 4 bai 55 bai 55 luyen tap