Bài 63: Phân số và phép chia số tự nhiên

Thứ sáu , 28/04/2017, 18:01 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 63

GIẢI BÀI TẬP PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ghép thẻ”:

a) Ghép mỗi thẻ với hình thích hợp (SGK/21)

b) Em đọc các phân số trên và nêu tử số, mẫu số của mỏi phân số đó.

Gợi ý:

a)

b)

2/4: Hai phần tư; tử số là 2, mẫu số là 4.

2/5: Hai phần năm: tử số là 2, mẫu số là 5.

1/3: Một phần ba; tử số là 1, mẫu số là 3.

3/8: Ba phần tám; tử số là 3, mẫu số là 8.

 

2. Trả lời câu hỏi:

a) Có 2 cái bánh, chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần cái bánh?

b) Có 4 cái bánh, chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần cái bánh?

Gợi ý:

a) Mỗi bạn được 2/3 cái bánh

b) Mỗi bạn được 4/3 cái bánh.

 

B. Hoạt động thực hành

1. Vết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

Gợi ý:

 

2. a) Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1:

Gợi ý:

 

3. Có hai phân số 5/4 và 5/8. Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1? 

Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Gợi ý:

Hình 1: 5/4

Hình 2: 5/8

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em hãy viết phân số chỉ số phần bánh mỗi người nhân được sau khi chia đều:

a) 5 cái bánh cho 3 người;

b) 3 cái bánh cho 2 người.

Gợi ý:

a) 3/5

b) 3/2

toan lop 4 bai 63 phan so va phep chia so tu nhien