Bài 13: Tìm số trung bình cộng

Thứ hai , 24/04/2017, 20:45 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 13

GIẢI BÀI TẬP TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

A. Hoạt động cơ bản

1. Đọc các bài toán và viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Tống số lít dầu rót vào 2 can là:

... + ... = ... (l)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

... : 2 = ... (l)

Đáp số: ... l dầu.

Bài toán 2: Ba bạn Hiền, Hoa và Thanh vào rừng hái nấm. Hiền hái được 11 cây nấm, Hoa hái được 15 cây nấm và Thanh chỉ hái được 10 cây nấm. Để ai cũng có số nấm như nhau, các bạn gộp tất cả số nấm hái được rồi chia đều cho 3 người. Hỏi mỗi bạn được chia bao nhiêu cây nấm?

Bài giải

Tổng số nấm 3 bạn hái được là:

... + ... + ... = ... (cây nấm)

Số nấm mỗi bạn được chia là:

... : 3 = ... (cây nấm)

Đáp số: ... cây nấm.

Gợi ý:

Bài toán 1:

6 + 4 = 10 (l)

10 : 2 = 5 (l)

           Đáp số: 5l dầu

Bài toán 2:

11 + 15 + 10 = 36 (cây nấm)

36 : 3 = 12 (cây nấm)

 

           Đáp số: 12 cây nấm.

 

2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

Số trung bình cộng của ba số 24; 26 và 10 bằng

(... + ... + ...) : 3 = ...

Đáp án:

(24 + 26 + 10) : 3 = 20

 

3. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 20; 30; 10

b) 4; 3; 8

Bài giải

a) Số trung bình cộng của 20; 30; 10 bằng:

(20 + 30 + 10) : 3 = 20

           Đáp số: 20

b) Số trung bình cộng của 4; 3; 8 bằng:

(4 + 3 + 8) : 3 = 5

           Đáp số: 5

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 46 và 24;

b) 35; 17 và 38;

c) 12; 23; 5 và 44.

Bài giải

a) Số trung bình cộng của 46 và 24 bằng:

(46 + 24) : 2 = 35

           Đáp số: 35

b) Số trung bình cộng của 35; 17 và 38 bằng:

(35 + 17 + 38) : 3 = 30 

           Đáp số: 30

c) Số trung bình cộng của 12; 23; 5 và 44 bằng:

(12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21 

           Đáp số: 21

 

2. Giải bài toán:

Số dân của xã Đại Hoàng trong 3 năm liền tàng thêm lần lượt là 99; 85 và 74 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài giải

Trung bình mỗi năm số dân của xã Đại Hoàng tăng thêm là:

(99 + 85 + 74) : 3 = 86 (người)

           Đáp số: 86 người

 

3. Giải bài toán:

Trong 4 năm liền, xã Hòa Bình làm thêm được các đoạn đường bê tông có chiều dài lần lượt là 5km, 7km, 12km và 8km. Hỏi trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được bao nhiêu ki-lô-mét đường bê tông?

Bài giải

Trung bình mỗi năm xã Hòa Bình làm được số ki-lô-mét đường bê tông là:

(5 + 7 + 12 + 8) : 4 = 8 (km)

                      Đáp số: 8km

 

4. Giải bài toán:

a) Trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó là 14, tìm số kia.

b) Trong 3 năm liền, trung bình mỗi năm bác Hùng thu hoạch được 14 tạ thóc. Năm thứ nhất bác thu hoạch 10 tạ thóc, năm thứ hai bác thu hoạch 16 tạ thóc. Hỏi năm thứ ba bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

a) Tống của hai số là:

9 X 2 = 18 

Số kia là:

18 - 14 = 4

            Đáp số: 4

b) Sô thóc bác Hùng thu hoạch trong 3 năm liền là:

14 x 3 = 42 (tạ)

Số thóc năm thứ ba bác Hùng thu hoặc được là:

42 - (10 + 16) = 16 (tạ)

            Đáp số: 16 tạ thóc.

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em tìm trong các tài liệu sách, báo, ... ví dụ về số trung bình cộng và chép ví dụ đó vào vở rồi giải thích cho bô, mẹ.

Gợi ý:

Một công nhân dệt may lương 4 tuần là 4 800 000 đồng và được nghỉ ngày chủ nhật. Vậy trung bình thu nhập hằng ngày của người công nhân đó là 200 000 đồng

1 tuần = 7 ngày

Số lương 1 tuần là:

4.800.0 : 4 = 1.200.000 (đồng)

Số ngày đi làm là:

7-1 = 6 (ngày)

Số lương hằng ngày là:

1.200.0 : 6 = 200.000 (đồng)

toan lop 4 bai 13 tim so trung binh cong