Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ

Thứ bảy , 22/04/2017, 10:14 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 3

GIẢI BÀI TẬP BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Thay chữ bằng số”:

Tính (3 + 5 = 8) và ghi kết quả vào bảng (theo mẫu) (SGK/8)

Gợi ý:

  3

 a

 3 + a

 3

 5

 8

 3

 4

 7

 3

 6

 9

 

 

2. Điền tiếp vào chỗ chấm trong bảng (SGK/9)

Gợi ý:

 

  3

 a

 3 + a

 3

 1

 4

 3

 2

 5

 3

 3

 6

 3

 4

 7

 3

 5

 8

 3

 6

 9

 

 

3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Giá trị của biểu thức 12 + a với a = 4 ..........

b) Giá trị của biểu thức 12 + a với a = 8 ..........

c) Giá trị của biểu thức 10 + b với b = 5 ..........

Gợi ý:

a) 12 + a với a = 4 16

b) 12 + a với a = 8 20

 

c) 10 + b với b = 5 15

 

B. Hoạt động thực hành

1. Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu) (SGK/10)

Gợi ý: 

 a

 6 + a

 a x 3

 a - 4

 6

 6 + 6 = 12

 6 x 3 = 18

 6 - 4 = 2

 9

 6 + 9 = 15

 9 x 3 = 27

 9 - 4 = 5

 11

 6 + 11 = 17

 11 x 3 = 33

 11 - 4 = 7

 10

 6 + 10 = 16

 10 x 3 = 30

 10 - 4 = 6

 

2. Viết giá trị thích hợp của biểu thức vào chỗ chấm :

a) Giá trị của biểu thức 17 + a với a = 3 là ..........

b) Giá trị của biểu thức 24 - b với b = 10 là ..........

c) Giá trị của biểu thức 2 x a với a = 5 là ..........

d) Giá trị của biểu thức c : 3 với c = 18 là ..........

Gợi ý:

a) 17 + a với a = 3 là 20

b) 24 - b với b = 10 là 14

c) 2 x a với a = 5 là 10

d) c : 3 với c = 18 là 6

 

3. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu: 17 - b với b = 8; Nếu b = 8 thì 17 - b = 17 - 8 = 9

a) a + 25 với a = 30;

b) 10 x c với c = 4;

c) 30 + 2 x m với m = 6.

Gợi ý:

a) Nếu a = 30 thì a + 25 = 30 + 25 = 55;

b) Nếu c = 4 thì 10 x c = 10 x 4 = 40;

c) Nếu m = 6 thì m = 30 + 2 x 6 = 42

 

4. Viết vào ô trống (theo mẫu) (SGK/11)

Gợi ý:

 p

 Biểu thức

 Tính giá trị của biểu thức

 9

 10 x p

 10 x 9 = 90 

 5

 12 + p x 3

 12 + 5 x 3 = 27

 4

 (30 - p) : 2

 (30 - 4) : 2 = 13

 8

 5 x p + 21

 5 x 8 + 21 = 61

 

 

5. Đọc nội dung ở phần a) rồi thực hiện yêu cầu ở phần b):

a) Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là p.

Ta có: p = a x 4.

b) Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

Bài giải

Chu vi hình vuông là:

Nếu a = 3cm thì 3 x 4 = 12 (cm)

Nếu a = 5dm thì 5 x 4 = 20 (dm)

Nếu a = 8m thì 8 x 4 = 32 (m) 

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em nghĩ ra biểu thức chứa một chữ có cả phép cộng và phép nhân rồi cùng bố mẹ tính giá trị biểu thức khi thay chữ bằng các số khác nhau.

Gợi ý:

(a + 12) X 2. Với a = 20

Nếu a = 20 thì (20 + 12) x 2 = 64

toan lop 4 bai 3 bieu thuc co chua mot chu