Bài 39: Nhân với số có hai chữ số

Thứ tư , 26/04/2017, 13:20 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 39

GIẢI BÀI TẬP NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Em và bạn cùng tính 27 x 34 bằng cách tính 27 x (30 + 4)

Gợi ý:

   27 x 34 = 27 x (30 + 4) = 27 x 30 + 27 x 4 = 810 + 108 = 918 

 

3. Đặt tính rồi tính:

   75 x 43

   246 x 52

Gợi ý: Đặt tính rồi tính:

 

 

4. Tính giá trị biểu thức 38 x a với a = 16; 24; 38

Gợi ý:

• Nếu a = 16 thì 38 x a = 38 x 16 = 608

Nếu a = 24 thì 38 x a = 38 x 24 = 912

Nếu a = 38 thì 38 x a = 38 x 38 = 1444

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

   25 x 64       537 x 46         2106 x 32

Gợi ý:

 

2. Tính giá trị biểu thức b x 56 với b = 4; 40; 37; 370

Gợi ý:

• Nếu b = 4 thì b x 56 = 4 x 56 = 224

 Nếu b = 40 thì b x 56 = 40 x 56 = 2240

 Nếu b = 37 thì b x 56 = 37 x 56 = 2072

Nếu b = 370 thì b x 56 = 370 x 56 = 20720

 

3. Giải các bài toán:

a) Tìm một người khỏe mạnh bình thường, mỗi phút đập khoảng 75 lần. Tính số lần đập của tim người đó trong 36 giờ.

b) Một cửa hàng bán 42kg gạo tẻ giá 18000 đồng một ki-lô-gam và 35kg gạo nếp giá 25000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi cửa hàng đó thu được bao nhiêu tiền?

Bài  giải

a) 36 giờ = 2160 phút

Số lần đập của tim người đó trong 36 giờ là:

    75 x 2160 = 162000 (lần)

Đáp số: 162000 lần

b) Số tiền bán gạo tẻ là:

    18000 x 42 = 756000 (đồng)

Số tiền bán gạo nếp là:

    25000 x 35 = 875000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu về là:

    756000 + 875000 = 1631000(đồng)

 

Đáp số: 1.631.000 đồng 

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em hãy tự nghĩ ra ba tình huống trong cuộc sống hằng ngày có sử dụng phép nhân với số có hai chữ số và viết vào vở.

Gợi ý:

• Mỗi xe chỉ được 45 học sinh. Hỏi 12 xe chở được bao nhiêu học sinh?

Số học sinh 12 xe chở được là:

    45 x 12 = 540 (học sinh)

Một ngày có 24 giờ. Vậy một năm nhuẫn có bao nhiêu giờ?

Một năm nhuẫn có:

    24 x 366 = 8784 (giờ)

Đội công nhân mỗi ngày sửa 15m đường. Hỏi với sức làm ấy đội công nhân sửa đưực bao nhiêu mét đường trong 24 ngày?

Trong 24 ngày đội công nhân sửa được:

    15 x 24 = 360 (m)

toan lop 4 bai 39