Bài 40: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Thứ tư , 26/04/2017, 20:05 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 40

GIẢI BÀI TẬP GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

A. Hoạt động cơ bản

1. a) Tính bằng hai cách:

   36 x 11 = ?

Gợi ý:

a) Cách 1: 

   

b) Cách 2: 36 x 11 = 36 x (10 + 1) = 36 x 10 + 36 x 1 = 360 + 36 = 396

 

2. a) Em và bạn cùng nhẩm:

   42 x 11

   11 x 87

   73 x 11

Gợi ý:

a) 42 x 11 = 462; 11 x 87 = 957; 73 x 11 = 803

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm x:

a) X : 11 = 62;

b) X : 11 = 94

Gợi ý:

a) X : 11 =62

    X = 62 x 11

    X = 682

 

b) X : 11 =94

    X = 94 x 11

    X = 1034

 

2. Giải bài toán:

Học sinh khối lớp Ba và khối lớp Bốn xếp thành các hàng, mỗi hàng 11 bạn. Học sinh khối lớp Ba xếp được 19 hàng, học sinh khối lớp Bốn xếp được 16 hàng. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài làm

Số hàng cả hai khối lớp xếp được:

    19 + 16 = 35 (hàng)

Cả hai khối lớp có tất cả:

    11 x 35 = 385 (bạn)

                   Đáp số: 385 bạn. 

 

C. Hoạt động ứng dụng

Mẹ em đi chợ mua 25kg khoai giá 11000 đồng một ki-lô-gam, mua 11kg gạo giá 24000 đồng một ki-lô-gam.

a) Không cần tính, em nói cho mẹ biết số tiền mua khoai nhiều hơn hay số tiền mua gạo nhiều hơn.

b) Em tính xem mẹ mua khoai và mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiền.

Gợi ý:

a) Tiền mua khoai nhiều hơn mua gạo.

b) Mẹ mua gạo và mua khoai hết 539000 đồng.

toan lop 4 bai 40