Bài 41: Nhân với số có ba chữ số

Thứ tư , 26/04/2017, 20:14 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 41

GIẢI BÀI TẬP NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. a) Em và bạn cùng tính 217 x 124 bằng cách tính 217 x (100 + 20 + 4)

Gợi ý:

a) 217 x 124 = 217 x (100 + 20 + 4)

   = 217 x 100 + 217 x 20 + 217 x 4

   = 21700 + 4340 + 868 = 26908

 

2. a) Đặt tính rồi tính:

   341 x 253

   728 x 402

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

a) 416 x 172

b) 2148 x 312

c) 651 x 207

Gợi ý:

 

2. Em tính giá trị biểu thức a x b trong các trường hợp sau:

 

a) a = 323; b = 109;

b) a = 323; b = 110;

c) a = 3230; b = 111

Gợi ý:

a) Nếu a = 323, b = 109 thì a x b = 323 x 109 = 35207

b) Nếu a = 323, b = 110 thì a x b = 323 x 110 = 35530

 

c) Nếu a = 3230, b = 111 thì a x b = 3230 x 111 = 358530

 

3. Tính diện tích mảnh đất hình vuông có cạnh dài 105m.

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em nêu hai tình huống trong thực tế có sử dụng nhân với số có ba chữ số, chẳng hạn như 345 x 123; 456 x 203.

Gợi ý:

• Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 345m và chiều rộng 123m. Tính diện tích khu đất đó.

• Một bồn gỗ của cơ sở sản xuất nước mắm Đại Thành chứa 456/ nước mắm. Hỏi 203 bồn chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

 
toan lop 4 bai 41