Bài 43: Chia một tổng cho một số

Thứ tư , 26/04/2017, 20:45 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 43

GIẢI BÀI TẬP CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. a) Chơi trò chơi “Thi giải toán - Chinh phục đỉnh cao”:

Thực hiện các phép tính từ dưới lên trên,

b) So sánh kết quả của phép tính bên trái và phép tính bên phải.

Gợi ý:

a) (15 + 6) : 3 = 21 : 3 = 7; 15 : 3 + 6 : 3 = 5 + 2 = 7

   (24 + 32) : 4 = 56 : 4 = 14; 24 : 4 + 32 : 4 = 6 + 8 = 14 

   (35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8; 35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8 

   99 + 1 = 100

b) Kết quả của phép tính bên trái bằng kết quả phép tính bên phải.

 

2. a) Nói với bạn hai cách tính giá trị biểu thức sau:

    (25 + 35) : 5;

b) Em tính giá trị biểu thức trên và viết vào vở.

Gợi ý:

a) Cách 1: Thực hiện trong ngoặc rồi chia sau.

   Cách 2: Nội dung (2b/43)

b) (25 + 35) : 5 = 60 : 5 = 12

 

B. Hoạt động thực hành

1. a) Tính bằng hai cách:

    (54 + 18) : 2

    (48 + 32) : 8

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + = 8

Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 20) : 4 32 : 4 = 8

• 18 : 6 + 24 : 6

• 60 : + 12 : 4

Gợi ý:

a) Cách 1: (54 + 18) : 2 = 72 : 2 = 36

Cách 2: (54 + 18) : 2 = 54 : 2 + 18 : 2 = 27 + 9 = 36

Cách 1: (48 + 32) : 8 = 80 : 8 = 10

Cách 2: (48 + 32) : 8 = 48 : 8 + 32 : 8 = 6 + 4 = 10

b) Cách 1: 18:6 + 24:6 = 3 + 4 = 7

Cách 2: 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

Cách 1; 60 : 4 + 12 : 4 = 15 + 3 = 18

Cách 2: 60 : 4 + 12 : 4 = (60 + 12) : 4 = 72 : 4 = 18

 

2. Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 48 : 6 - 18 : 6 = ?

Cách 1: 48 : 6 - 18 : 6 = 8 - = 5

Cách 2: 48 : 6 - 18 : 6 = (48 18) : 6 30 : 6 = 5

• 24 : 3 - 15 : 3

• 63 : - 36 : 9

Gợi ý:

Cách 1: 24 : 3 - 15:3 = 8- 5 = 3

Cách 2: 24 : 3 - 15 : 3 = (24 - 15) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 1: 63:9- 36:9 = 7- 4 = 3

Cách 2: 63 : 9 - 36 : 9 = (63 - 36) : 9 = 27 : 9 = 3

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em thực hiện các phép tính sau theo hai cách. Nói với bố, mẹ cách tính em thấy nhanh hơn:

a) (54 + 27) : 9;

b) 49 : 7 + 21 : 7.

Gợi ý:

a) • Cách 1: (54 + 27) : 9 = 81 : 9 = 9

Cách 2: (54 + 27) : 9 = 54 : 9 + 27 : 9 = 6 + 3 = 9

b) • Cách 1: 49 : 7 + 21 : 7 = 7 + 3 = 10

Cách 2: 49 : 7 + 21 : 7 = (49 + 21) : 7 = 70 : 7 = 10

Bài a) Cách 1; b) Cách 2 nhanh hơn.

toan lop 4 bai 43