Bài 44: Chia cho số có một chữ số

Thứ tư , 26/04/2017, 21:00 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 44

GIẢI BÀI TẬP CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”:

Quay kim trên vòng tròn số để nhận được một số.

Viết số nhận được vào ô trống:

 Thực hiện phép tính và viết kết quả.

Gợi ý:

a) 1440 : 4 = 360; 2

b) 23085 : 5 = 4617 

 

3. Đặt tính rồi tính

a) 128472 : 2

b) 230855 : 5

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Đặt tính rồi tính:

a) 214875 : 3

   429387 : 7

b) 285672 : 4

   278157 : 3

Gợi ý:

 

2. Tính rồi viết (theo mẫu):

 

Gợi ý:

 

3. Giải bài toán:

Người ta đổ đều 15 429 l xăng vào 3 bể chứa. Hỏi mỗi bể chứa có bao nhiêu lít xăng?

Bài giải

Số lít xăng mỗi bể chứa là:

15429 : 3 = 5143 (l)

                 Đáp số: 5143 l xăng

 

4. Giải bài toán:

Người ta xếp 187 250 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất vào bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc?

Bài giải

 Ta có: 187250 : 6 = 31208 (dư 2)

Có thể xếp được nhiều nhất 31208 hộp và còn thừa 2 cái cốc.

                        Đáp số: 31208 hộp, thừa 2 cốc.

 

5. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

   42 506 và 18 472

Bài giải

Số thứ nhất là:

(42506 + 18472) : 2 = 30489 

Số thứ hai là:

42506 - 30489 = 12017

Đáp số:           

Số I: 30489;

Số II: 12017.

 

6. Tính bằng hai cách: (25314 + 42168) : 3

Gợi ý:

Cách 1: (25314 + 42168) : 3 = 67482 : 3 = 22494 

Cách 2: (25314 + 42168) : 3 = 25314 : 3 + 42168 : 3 = 8438 + 14056 = 22494 

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Em giúp mẹ tính tiền:

a) Mua 2kg thịt bò hết 490 000 đồng. Hỏi 1kg thịt bò giá bao nhiêu tiền?

b) Mua 5 hộp bánh cùng loại hết 875 000 đồng. Hỏi 1 hộp bánh giá bao nhiêu tiền?

Gợi ý:

a) 1kg thịt bò giá 245 000 đồng 

b) 1 hộp bánh giá 175 000 đồng

toan lop 4 bai 44