Bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số

Thứ tư , 26/04/2017, 21:58 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 45

GIẢI BÀI TẬP CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH.

CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. a) Chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”:

Thực hiện chơi giữa các nhóm trong lớp:

- Nối tiếp nhau tính giá trị của các biểu thức:

b) So sánh giá trị của các biếu thức trong từng cột

Gợi ý:

a) Nhóm A

16 : (4 x 2) = 16 : 8 = 2 

16 : 4 : 2 = 4 : 2 = 2

16 : 2 : 4 = 8 : 4 = 2

Nhóm B

24 : (3 x 2) = 24 : 6 = 4 

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

b) Giá trị của các biểu thức trong nhóm A bằng nhau và trong nhóm B bằng nhau.

 

2. Nêu các cách tính giá trị của biểu thức 24 : (2 x 6)

Em tính giá trị của biểu thức trên.

Gợi ý:

Nội dung (2a/50)

24 : (2 X 6) = 24 : 2 : 6 = 12 : 6 = 2

 

3. a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

  (9 x 15) : 3;     9 x (15 : 3);     (9 : 3) x 15

Thảo luận và nói với bạn nhận xét của em về giá trị của các biểu thức trên.

b) Nêu các cách tính giá trị của biểu thức:

  (8 x 23) : 4

Gợi ý:

a) (9 x 15) : 3 = 135 : 3 = 45

    9 x (15 : 3) = 9 x 5 = 45

    (9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45 

    • (9 x 15) : 3 = 9 x (15 : 3) = (9 : 3) x 15

b) (8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 72 : (9 x 8)

   28 : (7 x 2)

b) (15 x 24) : 6

   (25 x 36) : 9

Gợi ý:

a) 72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8 = 8 : 8 = 1 28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

b) (15 x 24) : 6 = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60 (25 x 36) : 9 = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

 

2. Chuyển mỗi phép chia sau thành phép chia một số cho một tích rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 60 : 15 = 60 (3 x 5) 

                   = 60 : 3 : 5

                   = 20 5 = 4

a) 80 : 40

b) 150 : 50

c) 75 : 25

Gợi ý:

a) 80 : 40 = 80 : (10 x 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b) 150 : 50 = 150 : (10 x 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 75 : 25 = 75 : (5 x 5) = 75 : 5 : 5 = 15 : 5 = 33.

 

3. Tính bằng hai cách:

a) (12 x 16) : 4;

b) (21 x 35) : 5.

Gợi ý:

a) Cách 1: (12 x 16) : 4 = 12 : 4 x 16 = 3 x 16 = 48

Cách 2: (12 x 16) : 4 = 12 x (16 : 4) = 12 x 4 = 48

b) Cách 1: (21 x 35) : 5 = 21 x (35 : 5) = 21 x 7 = 147

Cách 2: (21 x 35) : 5 = 735 : 5 = 147

 

4. Giải bài toán:

Một cửa hàng có 5 tâm vải, mỗi tấm vai dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/6 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải 

Số vải cửa hàng có là:

30 x 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán được là:

150 : 5 = 30 (m)

               Đáp số: 30m vải 

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em thực hiện các phép tính sau theo hai cách và nói với mẹ cách tính em thấy nhanh hơn: (20 x 48) : 8

Gợi ý:

Cách 1: (20 x 48) : 8 = 20 x (48 : 8) = 20 x 6 = 120 

Cách 2: (20 x 48) : 8 = 960 : 8 = 120 

Cách 1 nhanh hơn.

 

2. Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Mẹ mua 3 chai sữa, mỗi chai 2l sữa. Mẹ phải trả tất cả 240 000đ. Hỏi mỗi lít sữa giá bao nhiêu tiền?

Gợi ý:

Mỗi lít sữa giá 40 000 đồng.

toan lop 4 bai 45