Bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

Thứ năm , 27/04/2017, 13:48 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 56

GIẢI BÀI TẬP DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9.

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3

A. Hoạt động cơ bản

1. c) Trong các số sau: 99; 1999; 108; 5643; 29385, em hãy viết vào vở:

- Các số chia hết cho 9;

- Các số không chia hết cho 9.

Gợi ý:

c) - Số chia hết cho 9 là: 99; 108; 5643; 29385

- Số không chia hết cho 9 là: 1999 2.

 

2. c) Trong các số sau, em hãy viết các số chia hết cho 3:

    213; 109; 1872; 8225

Gợi ý:

c) Số chia hết cho 3 là: 213; 1872

 

B. Hoạt động thực hành

1. Em hãy viết vào vở:

a) Hai số có ba chữ số chia hết cho 9;

b) Bốn số có ba chữ số chia hết cho 3.

Gợi ý:

a) 405; 855

b) 243; 582; 702; 888

 

2. Tìm chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm, để được các số chia hết cho 9: 23... ; ...78 ; 4...6.

Gợi ý:

Điền số thích hợp: 234; 378; 486

 

3. Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống, để được các số chia hết cho 3 .

Gợi ý:

Điền số vào ô trống: 29 (1); 5 (2) 8; (9) 27

 

4. Trong các số sau: 231; 109; 1872; 8225; 92313, em hãy viết vào vở.

a) Các số chia hết cho 3;

b) Các số không chia hết cho 3.

Gợi ý:

a) 231; 1872; 92313

b) 109; 8225

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em đố bạn:

Bác Tư có đàn gà 410 con. Bác Tư nói đã nhốt đều số gà đó vào 3 chuồng. Hỏi Bác Tư nói đúng hay sai?

Gợi ý:

Bác Tư nói sai (410 không chia hết cho 3)

 

2. Em cùng mẹ giải bài toán sau:

Một đàn gà có nhiều hơn 30 con và ít hơn 40 con. Biết rằng số con gà là một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Tìm số con gà.

Bài giải

Đàn gà có thế là các số: 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39.

Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì có tổng các chữ số chia hết cho 3 và chữ số tận cùng phải là số chẵn.

Vậy đàn gà có 36 con.

toan lop 4 bai 45 dau hieu chia het cho 9 dau hieu chia het cho 3