Bài 57: Em ôn lại những gì đã học

Thứ năm , 27/04/2017, 14:05 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 57

GIẢI BÀI TẬP EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

A. Hoạt động thực hành

1. Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816, em hãy viết vào vở:

a) Các số chia hết cho 3;

b) Các số chia hết cho 9;

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Gợi ý:

a) 4563;2229;3576; 66816

b) 4563; 66816

c) 2229; 3576

 

2. Tìm 3 chữ số thích hợp viết vào mỗi ô trống đê được các số chia hết cho 3:

a) 94 ( )

b) 2 ( ) 5 

Gợi ý:

a) 94 ( ) -> ( ): 2; 5; 8

b) 2 ( ) 5 -> ( ): 2; 5; 8

 

3. Trong các số:

Em hãy viết vào vở:

a) Các số chia hết cho 2; 

b) Các số chia hết cho 3; 

c) Các số chia hết cho 5;

d) Các số chia hết cho 9.

Gợi ý:

a) 4518; 35766;2050

b) 4518; 2229; 35766

c) 7435; 2050

d) 4518; 35766

 

4. Trong các số:

Em hãy viết vào vở:

a) Các số chia hết cho 2 và 5;

b) Các số chia hết cho 2 và 3

c) Các số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9

Gợi ý:

a) 64620; 5270 

b) 64620; 57234

c) 64620

 

5. Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2, em hãy viết vào vở:

a) Ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3;

b) Một số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9;

c) Ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) đồng thời chia hết cho 2 và 3;

d) Ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) đồng thời chia hết cho 2 và 5.

Gợi ý:

a) 102; 120; 612 

b) 120

c) 102; 120; 216

a) 210; 120; 610

 

6. Giải bài toán và viết vào vở:

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp đó.

Bài giải

Số học sinh trong lớp có thể là các số: 34; 33; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 23; 22; 21.

Để xếp đều thành 3 hàng hoặc 5 hàng mà không thừa thì số đó có tổng các chữ số chia hết cho 3 và có chữ sô tận cùng là 0 hoặc 5.

Vậy số học sinh của lớp là: 30 học sinh

 

C. Hoạt động úng dụng

Em đố mẹ (bố hoặc anh, chị) nói một số bất kì có năm chữ số. Không làm tính chia, em hãy nói ngay số đó có chia hết hay không chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hoặc cho 10. Em giải thích vì sao biết được như vậy.

Gợi ý:

Các số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, cho 10; ta dựa vào nội dung ghi nhớ đã học.

toan lop 4 bai 57 em on lai nhung gi da hoc