Bài 9: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Chủ nhật , 23/04/2017, 09:14 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 9

GIẢI BÀI TẬP SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN

A. Hoạt động cơ bản

1. Em thực hiện các hoạt động sau:

- Điền dấu thích hợp (>, <) vào chỗ chấm:

     5899 ... 7000 

     803 ... 1202 

     73 584 ... 57 652

     99 999 ... 100 000

- Nói với bạn cách so sánh:

Gợi ý:

- 5899 < 7000

  73584 > 57652

  803 < 1202

  99 999 < 100 000

- Số có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, nếu số chữ số bằng nhau thì so sánh theo hàng từ trái sang phải.

 

2. Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

     693 215 ... 693 200

     653 211 ... 653 211

     43 256 ... 432 510

     10 000 ... 99 999

Đáp án: Điền dấu (>, <, =):

     693 215 > 693 200

     653 211 = 653 211 

     43 256 < 432 510

     10 000 < 99 9999

 

B. Hoạt động thực hành

1. Điền dấu < > = vào chỗ trống

     8574 ... 85 740

     123 465 ... 123 456

     745 196 ... 745 196

     434 876 ... 434 878

     71 326 ... 713 260

     586 406 ... 568 406

Gợi ý:

     8574 < 85 740 434

     876 < 434 878

     123 465 > 123 456

     71 326 < 713 260

     745 196 = 745 196

     586 406 > 568 406

 

2. Tìm số lớn nhất trong các số sau: 423 607; 204 528; 97 326; 314 605

Đáp án: Số lớn nhất là số 423 607.

 

3. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

467 312;    467 213;    467 321;    549 015

Đáp án: 

Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 467 213; 467 312; 467 321; 549 015

 

4. Tìm số tự nhiên X, biết:

a) X < 4

b) X < 6

c) 3 < X < 7

Gơi ý: Có thể giải ý a) như sau:

a) Các số tự nhiên bé hơn 4 là 0; 1; 2; 3. Vậy X là: 0; 1; 2; 3.

Gợi ý:

a) Các số tự nhiên bé hơn 4 là 0; 1; 2; 3.

b) Các số tự nhiên bé hơn 6 là 0; 1; 2; 3; 4; 5. Vậy X là: 0; 1; 2; 3; 4; 5

c) Các số tự nhiên lớn hơn 3 và bé hơn 7 là 4; 5; 6. Vậy X là: 4; 5; 6

 

5. Tìm số tròn chục X, biết: 25 < X < 58

Gợi ý:

Các số tròn chục lớn hơn 25 và bé hơn 58 là 30; 40; 50.

Vậy X là: 30; 40; 50

 

C. Hoạt động ứng dụng

Em đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi

Số liệu điều tra dân số của một nước vào năm 2012. 

a) Trong các nước đó:

- Nước nào có số dân nhiều nhất?

- Nước nào có số dân ít nhất?

b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự tăng dần.

Gợi ý:

a) - Nước Liên Bang Nga có số dân nhiều nhất.

- Nước Hàn Quốc có số dân ít nhất,

b) Hàn Quốc, Pháp, Việt Nam, Liên Bang Nga.

toan lop 4 bai 9